TSTB-niň Balkan welaýat bölümi gurluşyk-gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin kärhanalary hyzmatdaşlyga çagyrýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlaryna we Döwlet maksatnamalaryna laýyklykda, birleşmäniň agzalaryna Balkanabat şäherinde, Bereket hem-de Serdar etraplarynda şu aşakda görkezilen desgalary gurmak üçin hödürleýär:

  1. Balkanabat şäherinde 23 ga we Jebel şäherçesinde 7 ga bolan ösen senagat zolagynda önümçilik desgalary gurmak
  2. Balkanabat şäherinde 7,5 ga bolan hususy gurluşyk kompaniýalarynyň önümçilik bazasyny gurmak
  3. Serdar etrabynyň Arkaç geňeşliginiň çäginde 1 sany 300 orunlyk Toý mekany gurmak
  4. Serdar etrabynyň Arkaç geňeşliginiň çäginde 1 sany 50 m2 bolan azyk we senagat harytlary dükany gurmak
  5. Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde 1 sany 300 orunlyk Toý mekany gurmak
  6. Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde 1 sany 1000 m2 bolan Hyzmatlar öýüni gurmak
  7. Bereket etrabynyň Gulmaç geňeşliginiň çäginde 1 sany Söwda merkezini (bazarly) gurmak
  8. Serdar etrabynda («Altyn asyr» Türkmen köli) 1 sany bir gatly azyk we senagat harytlar dükany gurmak

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 8(222) 2-10-77, 8(222) 2-20-77

Faks: 2-09-77

Author:
TSTB-niň Balkan welaýat bölümi
Read also