Ahal welaýatynyň häkimligi suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşyk işleri boýunça potratçylary işe çagyrýar

Ahal welaýatynyň häkimligi Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň «Parahat» daýhan birleşiginiň suw üpjünçilik ulgamynyň gurluşygyny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, şol işlere döwlet ygtyýarnamasy bar bolan hem-de Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli gurluşyk kärhanalaryny potratçy hökmünde işe çagyrýar.

Ähli isleg bildirýän ýuridik taraplar tekliplerini şu salga ibermelidirler: Ak bugdaý etraby, Änew şäheriniň Ahal köçesiniň 4-nji jaýy (welaýatyň Düýpli gurluşyk müdirligi).

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+993 137) 33-4-17, (+993 137) 33-5-40.

Faks belgisi: (+993 12) 57-43-27.

Author:
Ahal welaýatynyň häkimligi
Read also
Send us news
Send
2022