Ahal welaýat häkimligi gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary işe çagyrýar

Ahal welaýat häkimligi welaýatyň etraplarynda we Tejen şäherinde Milli maksatnamalara laýyklykda, medeni-durmuş maksatly binalary we desgalary (hassahanalar, saglyk öýleri, çagalar bagy, umumybilim berýän mekdepler), ilatly ýerleriň suw, lagym we elektrik üpjünçiligi ulgamlaryny hem-de awtomobil ýollaryny (köçeleri), suw we lagym arassalaýjylary gurmak, şeýle hem hereket edýänleriniň durkuny täzelemek (abadanlaşdyrmak) we olary umumy ulgama birikdirmek işlerini ýerine ýetirmäge isleg bildirýän, şol işlere döwlet ygtyýarnamasy bar bolan hem-de resmi tertipde bellige alnan ýerli gurluşyk kärhanalaryny potratçy hökmünde işe çagyrýar.

Ähli isleg bildiren ýuridik taraplar tekliplerini Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Ahal köçesiniň 4-nji jaýynda ýerleşýän Düýpli gurluşyk müdirliginy ýollap bilerler.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 137) 33-4-17, 33-5-40, faks: (+993 12) 57-43-27.

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ