Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda täze binalaryň gurluşygy üçin potratçylar saýlanyp alynýar

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 24-nji maýyndaky 1237 belgili Kararyna laýyklykda, Sakarçäge etrabynyň Gumgüzer geňeşliginiň Garybata obasynyň demirgazyk-günbatarynda gurulmagy meýilleşdirilýän täze, döwrebap şäherçede Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy esasynda:

 • dükanlaryň;
 • toý mekanynyň;
 • çörek we çörek önümlerini öndürýän kärhananyň;
 • gök bazaryň;
 • hyzmatlar öýüniň;
 • çagalar meýdançasynyň;
 • seýilgähiň gurluşyklaryny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän potratçylaryň saýlanyp alynýar.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 24- nji maýyndaky 1237 belgili Kararyna laýyklykda, Sakarçäge etrabynyň Gumgüzer geňeşliginiň Garybata obasynyň demirgazyk-günbatarynda gurulmagy meýilleşdirilýän täze, döwrebap şäherçede, durmuş maksatly binalaryň:

 • döwrebap orta bilim berýän 720 orunlyk mekdebiň;
 • 320 orunlyk çagalar bagynyň;
 • geňeşligiň edara binasynyň;
 • saglyk merkeziniň;
 • ýangyn howpsuzlygy bölüminiň edara binasynyň gurluşyklaryny ýerine ýetirmäge isleg bildirýän potratçylaryň saýlanyp alynýar.

Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ