ГТСБТ

“Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky “Daýhan karzyny” hödürleýär

Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda pagta, bugdaý, şaly we gant şugundyry hasyllaryny ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan kärendeçilere “Daýhan karzy” atly karzy hödürleýär.

Karzyň möçberi – bir gezekde 10 000 (on müň) manatdan ýokary bolmadyk möçberde; döwlet tabşyrygyna degişli önümlerden alan öňki üç ýylynyň sap peýdasyndan hasaplanyp, onuň bir aýa düşýän ortaça möçberiniň 40 göteriminden geçmezlik şerti bilen;
Karzyň göterimi – ýyllyk 10 (on) göterim;
Karz ugrunyň möhleti – 1 (bir) ýyl;
Karzyň gaýtarylmaly möhleti – ekinleriň görnüşi boýunça:
pagta hasyly boýunça – dekabr aýynyň 25-ne çenli;
bugdaý hasyly boýunça – awgust aýynyň 25-ne çenli;
şaly hasyly boýunça – oktýabr aýynyň 25-ne çenli;
gant şugundyry boýunça – dekabr aýynyň 25-ne çenli.
Karzyň üpjünçiligi – tölege ukyply daýhan birleşiginiň kepil haty ýa-da girew emlägi.

Habarlaşmak üçin Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik bankyna we onuň şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

Telefon belgileri: 38-01-73, 38-01-54.
Ahal welaýaty: 8-00137-33-4-39.
Balkan welaýaty: 8-00246-5-21-51.
Daşoguz welaýaty: 8-00322-9-38-67.
Lebap welaýaty: 8-00422-9-13-48.
Mary welaýaty: 8-00522-6-76-40.

Владелец:
“Daýhanbank” DTB
Читайте также
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ