Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky binany hususylaşdyrmak boýunça auksion yglan edýär

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky özüniň Tertipnamasyna laýyklykda, hususy eýeçiligine degişli bolan, Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 192-nji salgysynda ýerleşen binany ýerlemek boýunça bäsleşikli söwdanyň geçirilýändigini habar berýär.

Bäsleşikli söwda 2022-nji ýylyň 20-nji ýanwarynda sagat 10:00-da Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky nyň jaýynda geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 111/2-nji jaýy.

Bäsleşikli söwda gatnaşmaga bellenilen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň raýatlary, şeý le-de döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýuridik taraplary çagyrylýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

93-83-62

Awtor:
Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky
Telefon belgisi:
+99312938362
Bulary hem okaň
2022