Aşgabat şäherinde raýatlaryň ýüztutmalaryny öwrenmek üçin raýatlaryň kabul edişligi geçirilýär

Raýatlaryň ýüz tutmalaryny düýpli öwrenmek boýunça Aşgabat şäher häkimliginiň, Aşgabat şäher hukuk goraýjy edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli edara-kärhanalarynyň wekillerinden döredien raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlarynyň 2022-nji ýylyň iýul aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň we etrap häkimlikleriniň edara binalarynda kabul edýän günleriniň tertibini size habar berýär.

  1. Aşgabat şäher topary Aşgabat şäher häkimligi 2022-nji ýylyň 2-nji, 16-njy we 30-njy iýuly 10:00-dan 12:00-a çenli
  2. Berkararlyk etrap topary Berkararlyk etrap häkimligi 2022-nji ýylyň 2-nji, 16-njy, 23-nji we 30-njy iýuly 10:00-dan 12:00-a çenli
  3. Köpetdag etrap topary Köpetdag etrap häkimligi 2022-nji ýylyň 2-nji, 16-njy, 23-nji we 30-njy iýuly 10:00-dan 12:00-a çenli
  4. Bagtyýarlyk etrap topary Bagtyýarlyk etrap häkimligi 2022-nji ýylyň 2-nji, 16-njy, 23-nji we 30-njy iýuly 10:00-dan 12:00-a çenli
  5. Büzmeýin etrap topary Büzmeýin etrap häkimligi 2022-nji ýylyň 2-nji, 16-njy, 23-nji we 30-njy iýuly 10:00-dan 12:00-a çenli

Bulary hem okaň
2022