24.09.2019
24.09.2019

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

1. LOT № 300. Ministrligiň elektron resminamalar dolanyşygy ulgamy üçin ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.

2. LOT № 765. Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň Beýik Ýüpek ýoly, Magtymguly şaýoly we Gurbansoltan eje köçeleriniň yşyklandyryş ulgamlarynyň köne RKU, ŽKU yşyklandyryjylaryň ýerine döwrüň talabyna laýyk gelýän täze LED yşyklandyryjylaryň goýulmagy üçin 1100 sany LED yşyklandyryjylaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Energetika ministrligi.

3. LOT № 777. Gerek bolan harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.

4. LOT № 787. Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinde hökümet myhmanhanasynyň gündogar, günbatar we demirgazyk tarapynda Şagadam 2-nji ýanýodanyň gurluşyk işleri, welaýatyň Boldumsaz şäherçesiniň G.Atamedow köçesiniň durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.

5. LOT № 799. “Balkanwelaýatagyzsuw” birleşiginiň garamagyndaky “Türkmenbaşyagyzsuw” müdirliginiň kuwwatlylygy bir gijegündizde 50000 m3 bolan deňiz suwuny süýjediji desga hem-de kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desga gerek bolan enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2019-njy ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 39-46-32; 39-46-38.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Arçabil şaýoly 156
Bulary hem okaň