13.01.2021
24.02.2021

Döwlet ösüş banky audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky 2020-nji ýyl boýunça halkara standartlaryna laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça açyk görnüşli BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşigiň resminamalaryny görkezilen salgydaky Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasyndan alyp bilersiňiz.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada, bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 21-04-52, 21-04-63, (faks) 21-04-43.

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nyýazow şaýoly 143
Bulary hem okaň