23.01.2021
30.01.2021

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ýük kran hyzmatyny bermek boýunça tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy “Burnebitgazhyzmat” bazasynyň sorujy-gysyjy turba abatlaýyş bölüminiň çäginde ýük kran hyzmatlaryny bermek üçin tender yglan edýär:

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tehniki tabşyryklary almaly.

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 7 (ýedi) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 222 64366.

Elektron salgysy: b.halilulin@mail.ru;

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylowa köçesi, 59
Bulary hem okaň