22.02.2021
04.03.2021

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy gaz syzmalaryny kesgitlemek boýunça tender yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek boýunça “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynda 2021-2024-nji ýyllar üçin gazuw işlerinde birleşdiriji bogunlarda gaz syzmalaryny kesgitlemek we turbalarda kemçilikleri kesgitlemek hyzmatlaryny bermek boýunça

№. CIT-21008-SR

tender yglan edýär.

Tender aşakdaky işleri öz içine alýar:

1. Geliý ulanyp, turba birikdirmelerinde gazyň syzmagyny kesgitlemek üçin zerur enjamlar, başarnykly işgärler we gurallar bilen üpjün e tmek.

2. Wodorod sulfidiniň we uglerod dioksidiniň ýokary konsentratlary bolan gaz ýataklarynda NDT turba kemçiliklerini ýüze çykarmak.

Bellik: Ýokarda sanalan  hyzmatlar esasan ýerasty enjamlar bilen turba geçiriji işleýän wagtynda ulanylar.

Bu tendere gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa, aşakdaky maglumatlary rus we iňlis dillerinde tabşyrmaly:

  • adyny we tertip belgisini görkemek bilen tendere gatnaşmak üçin arza;
  • kompaniýanyň doly ady, hukuk ýagdaýy, bellige alnan ýurdy, rekwizitleri we kompaniýanyň hasaba alyş resminamasy görkezilen gysgaça maglumat;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda maliýe ýagdaýy we audit maglumatlary;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň meňzeş hyzmatlary bermek boýunça iş tejribesi;
  • ýerli kompaniýalar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine girýändigi baradaky bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasyny tabşyrmaly;

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan.

Elektron salgysy: narine.simonyan@cnpcag.com;

Habarlaşmak üçin telefonlar: +99312 44-54-34, faks: +993 12 44-50-44.

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
Bulary hem okaň