27.02.2021
10.04.2021

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maýyplar üçin arabalary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Lot № 17 – Ýokanç keseller merkezleri müdiriýeti üçin lukmançylyk enjamlaryny, barlaghana reaktiwlerini, lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de barlaghana enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot № 18 – “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşigine maýyplar üçin arabalary satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefony: 40-04-79.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 20
Bulary hem okaň