06.04.2021
23.04.2021

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky MHHS (IFRS) 9 standartyny girizmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky bankyň maliýe hasabatlylygyna we hasaba alnyşyna maliýe hasabatlarynyň halkara standartlaryna laýyklykda MHHS (IFRS) 9 «Maliýe gurallary» standartyny girizmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik

yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan, dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öň debaryjy we tejribeli auditor — konsalting kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Türkmenistanyň Döwlet ösüş bankynyň edara binasy.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler öz bäsleşik tekliplerini ýapyk bukjada 2021-nji ýylyň 23-nji apreline, sagat 12:00-a çenli tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: (+99312) 21-04-47; 21-04-63;

21-04-43 (Faks).

Aşgabat ş, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly 143-nji jaý
Bulary hem okaň