24.04.2021
07.06.2021

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Medeni merkeziň binasyny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Dokma senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşga­bat şäherinde Medeni merkeziň binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 7-nji iýunyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

44-46-36; 44-46-64; 44-46-77

Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň