28.04.2021
07.05.2021

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy bäsleşik yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmek boýunça № CIT-20080-SR tender yglan edýär

Guýulary barlamak, abatlamak we bejermek, ýerasty gazyk klapanyny oturtmak we hyzmat etmek.

Tender aşakdaky hyzmatlary öz içine alýar:

Lot № 1 – Guýylara hyzmat etmek we gözden geçirmek: kyn şertlerde uzak möhletli ýokary basyşly önümçilik, ýokary kislotaly gaz komponentleri, ýokary minerallaşan suwlar, tekiz klapanlaryň dykyzlanmagy we korpusda poslamanyň hem-de eroziýa hadysalarynyň emele gelmegi sebäpli yzygiderli barlag üçin zerur gazma we howpsuzlyk klapanlary hem-de guýynyň poslamagynyň derejesini barlamak, eroziýa, kemçilikli komponentleri bejermek, guýynyň başyna yzygiderli tehniki hyzmat etmek.

Lot № 2 – Gazyk klapanyny gurnamak we sazlamak: käbir gaz guýulary adaty bolmadyk şertlere ýykgyn edýär:

 1. Guýynyň aşagyndaky turbageçirijiniň temperaturasy sebäpli gyşda buzuň emele gelmegi.
 2. Guýudaky gaz çykarylyşy peselýär we guýy düýbünde dökülme emele gelýär, guýynyň adaty gaz öndürilmegine täsir edýär. Gaz guýularynyň önümçilik ýagdaýyny gowulandyrmak, guýynyň temperaturasyny ýokarlandyrmak, suwy azaltmak, gaz turbalarynyň kadaly öndürilmegini üpjün etmek üçin ýerasty gazyk gurmak. Ýerasty gazygyň taslamasyny, gurluşyk çykdajylaryny, oturtmagy, işe girizmegi we aýyrmagy öz içine alýar.

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky görkezilen maglumatlary we resminamalary iňlis ýa-da rus dilinde taýynlap tendere gatnaşyp biler:

 • Tenderiň sanyny we adyny görkezip, tendere gatnaşmak üçin arza.
 • Kompaniýanyň doly ady, bellige alnan ýurdy, rekwizitleri we telefon belgileri görkezilen gysgaça maglumat.
 • Soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň ýyllyk balansyny we audit barlaglarynyň netijelerini görkezmeli.
 • Kompaniýanyň soňky üç ýylda şuňa meňzeş hyzmatlary bermekdäki tejribesi.
 • Guýy abatlamak pudagynda azyndan 5 ýyl tejribesi bolan hünärmenleriň we inženerleriň barlygy barada gysgaça maglumat.
 • Şuňa meňzeş işleri ýerine ýetirmek üçin enjamlaryň we tehnikalaryň barlygy barada gysgaça maglumat.
 • Ultrases barlagy ulgamynda gurallaryň barlygy we metriň galyňlygy barada gysgaça maglumat.
 • "Bagtyýarlyk” şertnamasynyň çäginde bazanyň barlygy barada gysgaça maglumat.
 • Ýerli kompaniýalar Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine girýändigi baradaky bellige alyş şahadatnamasynyň nusgasyny tabşyrmaly.

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Jogapkär hünärmen: Narine Simonýan

Elektron salgysy: Narine.Simonyan@cnpcag.com

Habarlaşmak üçin telefon belgi: +993-12-44-54-34

Faks: +993-12-44-50-44

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň