20.05.2021
10.06.2021

Aşgabat şäher häkimligi gipohlorit natriý erginini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi paýtagtymyzyň ilatyny agyz suwy bilen üpjün edýän agyz suw desgalarynyň öndürýän suwlaryny zyýansyzlandyrmak üçin gerek bolan gipohlorit natriý (NaOCL) erginini satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşik boýunça teklipleriňizi 2021-njy ýylyň 10-njy iýunyna çenli Aşgabat şäher häkimligine ibermegiňizi haýyş edýäris.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

92-03-38, 92-31-69

92-41-62, 92-43-25

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022