23.06.2021
06.07.2021

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasyna degişli turbalary abatlaýyş meýdanynda öý we howpsuzlyk otaglaryna degişli materiallary satyn almak, üpjün etmek, guramak we işe girizmek boýunça tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • tehniki talaplary almaly.

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 14 (on dört) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 222 64366

Elektron salgysy:

b.halilulin@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň