13.07.2021
16.08.2021

“Demirýollary” AGPJ teplowozlarda wideo gözegçilik kameralaryny oturtmak boýunça tender yglan edýär

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti CKD9A, CKD9С, CKD9Е kysymly teplowozlarda wideo gözegçilik kameralaryny oturtmak boýunça № DÝ/AGPJ-019 belgili açyk tender yglan edýär:

Tendere gatnaşmak isleýänler “Demirýollary” AGPJ edarasyna ýüz tutup bilerler.

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy we bank rekwizitleri, şeýle hem dalaşgäriň hasaba alyş we düzgün resminamalary, ynanç haty we pasportynyň nusgasyny goşup ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • lotuň häsiýetnamasyny we degişli tehniki talaplary almaly;
  • tender resminamalarynyň bukjasyny almak;

Lot üçin 2012,50 milli walýuta möçberde (şeýle hem 262,50 manat - GBS) töleg töläp hasap belgisini almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar “Demirýollary” AGPJ-niň hasabyna pul serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanýar.

Bäsleşik resminamalary iki aýratyn bukjada (tehniki we söwda teklipler) görkezilen salga ýerli wagt bilen 9.00-dan 18.00-a çenli “Demirýollary” AGPJ-niň edarasynda 1110 otagda (11-nji gat) kabul edilýär.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş günüň dowamyndai kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

(+99312) 38-36-00

38-32-31

Faks:

38-31-03

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Türkmenbaşy şaýoly 7
Bulary hem okaň