03.08.2021
07.08.2021

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň milli walýutasynda (manatda) ýa-da ABŞ-nyň dollarynda aşakdaky lotlar boýunça tender yglan edýär.

Lot №1 – 1 sany ykjam wagon öýi satyn almak we onda kommunikasiýalary gurnamak we birikdirmek

Lot №2 – НШ (sorujy), sorujy-gysyjy we buraw turbalary daşamak üçin tirkeg çekiji ulag hyzmatlary bilen üpjün etmek

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • önüm üçin spesifikasiýa almaly.

Tendere gatnaşmak boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap 5 (bäş) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Söwda teklipleri möhürlenen “A” we “B” bukjalarda .tabşyrmaly.

Habarlaşmak üçin telefonlar:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

b.halilulin@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň