14.09.2021
14.10.2021

Balkan welaýat häkimligi gurluşyk işleri boýunça tender yglan edýär

Balkan welaýat häkimligi Serdar etrabynda aşakdaky desgalaryň gurluşygy boýunça tender yglan edýär:

1. Obada daşky agyz suw üpjünçilik ulgamyny gurmak;

2. Obada içki agyz suw üpjünçilik ulgamyny gurmak;

3. Daşky lagym ulgamyny gurmak;

4. Içki lagym ulgamyny gurmak;

5. Daşky elektrik geçiriji ulgamyny gurmak;

6. Içki elektrik geçiriji ulgamyny gurmak;

7. Daşky awtoulag ýollaryny gurmak;

8. Içki awtoulag ýollaryny gurmak;

9. Agyz suwy süýjediji desgany gurmak;

10. Lagym arassalaýjy desgany gurmak;

11. Oba barýan hem-de obada içerki gaz geçiriji ulgamyny gurmak;

12. 1 sany 260 orunlyk mekdebi gurmak;

13. 1 sany 160 orunlyk çagalar bagyny gurmak;

14. Saglyk öýi gurmak;

15. Geňeşligiň binasyny gurmak;

16. Polisiýanyň we ýangyn howpsuzlyk gullugynyň edaralaryny gurmak;

17. 200 orunlyk medeniýet öýüni gurmak;

18. Seýilgäh gurmak;

19. 1 gatly, 4 otagly 32 sany ýaşaýyş jaýlaryny gurmak;

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993 222)2-01-14; 2-01-15; 2-01-16.

Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji jaýy
Bulary hem okaň