14.09.2021
18.10.2021

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi açyk halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi “Türkmen demir önümleri” döwlet kärhanasy üçin açyk halkara tender yglan edýär

Lot №1 – Üznüksiz guýma maşynynyň (МНЛЗ) düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek, şeýle hem bu işler üçin zerur materiallar bilen üpjün etmek

Lot №2 – Metal önümleri bilen üpjün etmek

Lot №3 – Himiki, ýangyna çydamly we sarp ediş serişdeleri, hem-de ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek

Ähli gyzyklanma bildirýän taraplar Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligine ýüz tutup bilerler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen her Lot üçin 500 amerikan dollary möçberinde ýa-da oňa ekwiwalent bahasyny manat görnüşinde töleg tölemeli.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipler kabul edilmeýär.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Bildiriş çap edilen pursatyndan başlap, bäsleşik teklipli bukja görkezilen salga ugradylyp, hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanar.

Bäsleşik resminamalary aýratyn iki bukjada kabul edilýär: söwda (söwda teklipli bukja diňe nyrh häsiýetnamasy girýär) we tehniki (tehniki teklipli bukja beýleki gerekli resminamalar girýär).

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

39-00-33

39-00-17

39-00-21

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 132
Bulary hem okaň