21.09.2021
20.10.2021

Türkmenistanyň Merkezi banky gazanhanalaryň durkuny täzelemek we bejermek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi banky banka degişli bolan Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 88-nji ýaşaýyş jaýynyň 2 (iki) sany gazanynyň, Atatürk köçesiniň ugrunda ýerleşýän 59, 65, 71-nji ýaşaýyş jaýlarynyň 2 (iki) sany gazanynyň, S.Türkmenbaşy şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 154-nji ýaşaýyş jaýynyň 1 (bir) sany gazanynyň durkuny täzelemek üçin zerur bolan materiallary, enjamlary satyn almak hem-de bejergi işlerini geçirmek, sazlamak we işe goýbermek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşigiň tehniki häsiýetnamasyny Türkmenistanyň Merkezi bankyndan duşenbe — şenbe günleri aralygynda sagat 9:00-dan 18:00-a çenli alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 günüň dowamynda hökmany ýagdaýda ýapyk bukjada görkezilen salga ibermeli.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

38-12-37

38-10-27

56-80-18

Türkmenistan,ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 36
Bulary hem okaň