25.01.2022
23.02.2022

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi derman serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär:

Lot №1 — Halkara talaplara laýyk gelýän durmuş wajyp derman serişdelerini satyn almak.

Lot №2 — Halkara talaplara laýyk gelýän lukmançylyk harytlaryny we reagentleri satyn almak.

Lot №3 — Halkara talaplara laýyk gelýän dermanlyk çig mallary hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №4 — Halkara talaplara laýyk gelýän zyýansyzlandyryş, anyklaýyş we beýleki serişdeleri satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylan mahaly berilýär.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022