08.08.2022
22.08.2022

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy himiki serişdelerini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy gullugyň garamagyndaky edaralaryň barlaghanalaryna synag maksatlary üçin zerur bolan dolanyşygy çäklendirilen himiki serişdelerini satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermeli we bäsleşige degişli resminamalary almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler iki sany bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki häsiýetler, ikinji bukjada teklip edilýän bahalar görkezilmeli.

Teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 15 günüň dowamynda görkezilen salgyda ýerleşýän “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşak üçin telefon belgileri:

(+99312) 39-25-21

(+99312) 39-25-06

Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 201-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022