23.09.2022
22.10.2022

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi binanyň durkuny täzelemek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot №61 — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Ata Gowşudow köçesiniň 58-nji jaýynda ýerleşýän köne fiziologiýa binasynyň durkuny täzelemek üçin düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýу
Bulary hem okaň
2022