23.11.2022
30.11.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy çaphana hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy çaphana hyzmatlaryny bermek, şol sanda printerleri kärendesine almak, zerur bolan ätiýaçlyk şaýlary we sarp ediş materiallary bilen üpjün etmek, gerekli tehniki hyzmatlary bermek boýunça tender yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa, aşakdaky resminamalary we maglumatlary öz içine alýan arza bilen gatnaşmak üçin ýüz tutup biler

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;
  • bu ugurda iş tejribesiniň sanawy we ýerine ýetirilen hyzmatyň görnüşiniň gysgaça beýany.
  • Türkmenistan sebiti üçin öndürijiden asyl ätiyaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek we serwis hyzmatyny bermek üçin degişli şahadatnama

Bäsleşigiň möhleti - 2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 30-na, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Vepa.Nepesov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022