01.12.2022
30.12.2022

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tenderleriň möhletini uzaldýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça tenderleriň möhletini uzaldýar:

Lot №14 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Köpetdag geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №15 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №16 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Öňaldy geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №17 — Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Gowşut geňeşliginiň täze saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №20 — Lebap welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №22 – “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşigine maýyplar üçin arabalary satyn almak.

Lot №23 — Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky şypahana üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №24 — Mary welaýat çagalar hassahanasynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot №29 — Lebap welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin barlaghana reaktiwlerini hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №35 — Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Parahat ge­ňeşliginiň çäginde gurulýan oba saglyk öýi üçin lukmançylyk еnjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №36 — Lebap welaýat deri-wenerologiýa hassahanasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №37 — “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşigine saglygy goraýyş edaralarynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.

Lot №40 — Ýokanç keseller merkezleri müdiriýeti üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №41 — Ahal welaýat köpugurly hassahanasynyň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot №42 — Mary şäheriniň 1-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №43 — Mary şäheriniň 3-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamyny satyn almak.

Lot №44 — Mary welaýatynyň Mary etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №45 — Mary welaýat köpugurly hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №46 — Mary welaýatynyň Sakarçäge etrap hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №50 — “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşiginе saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk serişdelerini satyn almak

Lot №52 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Lot №57 — Mary welaýat Köpugurly hassahanasy üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Lot №58 — Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot №59 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022