02.12.2022
12.12.2022

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy howa çalşygy ulgamlarynа serwis hyzmatlaryny bermek boýunça bäsleşik yglan edýär

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy kondisioner ulgamlarynа (köp zolakly VRV ulgamlar, split ulgamlar, AHU gurluşy), howa çalşygy we ýyladyş ulgamlaryna serwis hyzmatlaryny bermek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik teklibi (asyl nusgasy) Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasyna ýapyk bukjada rus dilinde 14.00-dan 16.00-a çenli 2022-nji ýylyň 12-nji dekabryna çenli tabşyrylmaly.

Bäsleşige gatnaşyjylar üçin doly talaplary iş güni 14.00-dan 16.00-a çenli görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Bäsleşige gatnaşyjylara bildirilýän talaplar: Türkmenistanda kanun tarapyndan bellenilen tertipde hasaba alnan bolmagy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bäsleşik boýunça işleriň ýerine ýetirilmegi üçin zerur ygtyýarnamalaryň bolmagy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993 12) 48-29-65

+993 (65) 69-31-45

Faks:

(+993 12) 48-28-09

Elektron salgysy:

turkmenistan@mfa.gov.by

Aşgabat, 1941 (Gypjak köçesi), 39
Bulary hem okaň
2022