07.12.2022
20.12.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynda önüdürilýän gaz kondensatynyň azyndan ýylda 75000 tonnasyny ýerlemek boýunça tender yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakda görkezilen resminamalary tabşyryp, tendere gatnaşyp biler:

  • kompaniýanyň ýolbaşçysynyň goly bilen tassyklanan tendere gatnaşmak barada arza;
  • Kompaniýanyň doly ady, bellige alnan ýurdy, rekwizitleri we telefon belgileri we kompaniýanyň işewürligi barada gysgaça maglumat bermeli;
  • Kompaniýanyň soňky 3 ýylyň içinde bu ugurda alyp baran taslamalary barada maglumat bermeli;
  • kompaniýanyň hasaba alyş resminamasy, ygtyýarlandyrylan wekile resminamalary tabşyrmak we kabul etmek üçin kompaniýanyň ynanç haty
  • Soňky 3 ýylyň dowamynda kompaniýanyň maliýe ýagdaýy barada maglumat bermeli;
  • sarp edijiler bilen iş gatnaşyklary, esasanam sebitdäki nebiti gaýtadan işleýän zawodlar bilen iş gatnaşyklary;
  • Türkmenistanyň telekeçileri Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde hasaba alnan bolmaly we şahadatnamanyň göçürmesini tabşyrmaly.

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 iş gününiň dowamynda ýerli wagt bilen 18:00-a çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan arzalar kabul edilmeýär.

Jogapkär hünärmen: Gylyjow Çaryýar

Elektron salgylary: chary.k@cnpcag.com; ligang02@cnpcag.com

Telefon belgileri: + 993-12 44 -54-19; + 993-12 44 -53-06;

Faks: + 993-12 44 -55-51

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, 3-nji gat, 310-njy otag
Bulary hem okaň
2022