Tenderler

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

12.09.2022 21.09.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda tehniki talaplara laýyklykda sorujy-gysyjy we buraw turbalary...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

“Türkmennebit” DK açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

12.09.2022 15.10.2022

“Türkmennebit” döwlet konserni tender boýunça toparyň adyndan aşakda görkezilen lot boýunça №306/2 açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär: Lot – Guýulardan nebitiň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56

Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

10.09.2022 25.09.2022

Balkan welaýat häkimligi welaýat Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmagynda sanawa goşulan döwletimiziň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna we Oba milli...

Balkan welaýaty, Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly, 14

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

10.09.2022 23.09.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda sorujy-gysyjy turbalary abatlaýyş meýdançasy üçin kesiji enjamy...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022