Fotoreportaž

Aşgabatda “Saglyk – 2019” sergisi geçirilýär

Aşgabat şäheriniň Söwda-senagat edarasynda “Saglyk – 2019” sergisi geçirilýär. 20-22-nji iýul aralygynda geçirilýän sergä ýerli we daşary ýurt kompaniýalary gatnaşýar....

Köýtendagyň biodürliligi barada täze kitap çykaryldy

Köýtendag döwlet goraghanasynyň çäklerinde geçirilen gözlegleriň netijesinde Beýik Britaniýanyň guşlary goramak boýunça Patyşalyk jemgyýeti (GGBPJ) “Pensoft” neşirýaty bilen bilelikde giň göwrümli hasabat çykardylar. “Pensoft”-yň metbugat...

Aşgabadyň demirgazygynda “akylly şäher” bina ediler

Ýekşenbe güni Aşgabat şäher häkimliginde “Aşgabat siti” taslamasyna niýetlenen maslahat geçirildi. “Şäher içinde şäher” taslamasynyň meýdany 744 gektara deň bolup, 200-den köp bina gurlar. “Aşgabat...

“Mado” Aşgabatda açylar

Türkiýäniň meşhur kafe zynjyry “Mado” nobatdaky şahamçasyny paýtagt Aşgabatda açmaga taýýarlanýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň goldamagynda ýerli telekeçiler “Mado-ny” Aşgabatda açmak üçin 2018-nji ýylyň...

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Türkmenistanyň deňiz kenaryndaky iň esasy ýük we ýolagçy menzilidir. Ol Hazar deňziniň gündogar kenarynda ýerleşýär. Adaty gatnawlar Azerbaýjanyň Baku şäherine, Gazagystanyň...

Türkmenistan we Ýaponiýa göni howa gatnawlary barada maslahat etdi

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň ýolbaşçysy Döwran Saburow Ýaponiýanyň birnäçe edaralarynda bolup, iki ýurduň arasynda göni howa gatnawlaryny ýola goýmak, şeýle-de syýahatçylyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça özara bähbitli...