Jemgyýet

Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa kartasy düzüldi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň gidrohimiýa we daşky gurşawyň ekologiýasy laboratoriýasynyň alymlary Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda barlag geçirdiler. Iki ýylyň dowamynda Garabogazdan Esengula çenli tutuş...

Ýaşlar üçin oňaýly iş şertleri dörediler

Ýurdumyzy 2019 – 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri ýerine ýetirmek, şeýle hem ýaşlary zähmet bazaryna uýgunlaşdyrmagyň we olaryň iş bilen üpjünçiligini kämilleşdirmek...

Petdelik tokaýlary dikeltmegiň üstünde işlenilýär

Aşgabat şäherinde, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň we Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) bilelikdäki taslamasynyň çäginde, Amyderýanyň kenar meýdançasyndan peýdalanmak boýunça maslahat...

Genafondy saklamak dogrusynda tejribe alşyldy

Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Baýramaly agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde “Mallarda ýaş mallary seçmek möwsümini guramaçylykly geçirmek we ýaş mallary ösdürip ýetişdirmekde tohumçylyk-seçgi işleriniň ähmiýeti”...

Ylmy maslahata 20 ýurtdan myhmanlar gatnaşdy

Paýtagtymyzyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde 12-nji iýunda halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem, dünýäniň 20 ýurdunyň ylmy toparlarynyň mugallymlary...

Telekommunikasiýalar we informatika instituty döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 12-nji iýunda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda “Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyny döretmek hakyndaky” Permana gol çekdi. Şeýle hem, milli Liderimiz “Türkmenistanyň...

Ylymlar akademiýasyna 35 million manat maliýe goldawy berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary bilen geçirilen duşuşykda birnaçe resminamalara gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ylmy-barlaglaryň netijeliligini artdyrmak boýunça...

Milli pawilýonymyz 1581 m2 ýerde myhmanlary kabul eder

Dürli ulgamlarda ýetilýän belent sepgitleri dünýä jemgyýetçiligine ýaýmak, ykdysadyýetiň eksport kuwwatyny artdyrmak hem-de öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, Türkmenistan indi birnäçe ýyldan bäri Bütindünýä...
2022