Oba hojalygy

Türkmenistanda galla ýygymyna badalga berildi

Ýurdumyzda anna güni galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 11-nji iýunda...

Türkmenistanda gök önümleriň önümçiligi 26,7% ýokarlandy

Türkmenistanda gök önümleriň ösdürilip ýetişdirilmegi 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 26,7% ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB)...

Türkmen telekeçisi 8 tonna hyýar hasylyny ýygnady

Telekeçi Baýpolat Ergeşow geçen ýyl Lebap welaýatynda ýerleşýän özüne degişli ýyladyşhanalarda ösdürip ýetişdiren hyýaryň bol hasylyny ýygnap, diýarymyzyň içerki bazarlaryny onuň 8 tonnasy bilen üpjün...