Ykdysadyýet

Lebapdaky guşçulyk toplumynda günde 50 müň ýumurtga alynýar

Lebap welaýat alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň Kooperatiw daşary söwda kärhanasynyň Çärjew etrabynda ýerleşýän guşçylyk toplumynda her gün 50 müňden gowrak ýumurtga alynýar. 2016-njy ýylda açylan guşçulyk toplumynda...

Türkmenistanyň banklarynda “Cash back” hyzmatlary ornaşdyrylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Gadyrgeldi Müşşikow ýurduň banklarynda “Cash back” bank hyzmatlaryny ornaşdyrmak boýunça geçirilen seljermäniň netijeleri barada...

Daşoguzly şalyçylar meýilnamany doldular

Daşoguz welaýatynyň şalyçylary 8,100 gektardan 35,000 tonnadan gowrak hasyl almak arkaly ýyllyk meýilnamany doldular. Daýhanlar şalynyň “Nukus-2”, “Müňbaşy” we “Elenge” görnüşlerini ýygnap, welaýatyň şaly ekerançylygyna ýöriteleşdirilen...
2022