Ykdysadyýet

Maldarçylyk hojalygynda gyşa taýynlyk başlandy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäginde ýerleşýän “Dowardarçylyk” maldarçylyk hojalygynda 60 müňe golaý dowara, 1800-den gowrak düýä ideg edilýär. Maldarçylyk hojalygynyň baş zootehnigi Parahat Paşowyň aýtmagyna...

“Sandykgaçy”-da miweleriň 500 tonnasy ýygnaldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky “Sandykgaçy” daýhan birleşigi miweçilikde adygan hojalyklaryň biri. Çary Kepbekulyýewiň başlyklyk edýän bu daýhan birleşiginde 550 gektardan gowrak meýdanda miweli we üzüm...

“Lebap” sement zawody eksporty ýokarlandyrýar

“Lebap” sement zawody önümi eksport etmegiň möçberlerini barha artdyrýar. Geçen ýylda daşary ýurt bazarlaryna çykarylan önüm jemi öndürilen gurluşyk materialynyň üçden bir böleginden gowrak möçberde...

Balkanly dokmaçylar 2,693 tonna ýüplük öndürdiler

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki “Balkandokma” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 2 müň 693 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanylyp, pul hasabynda 27,5 million...

“Dostlukgallaönümleri” kärhanasynda 14,415 tonna un öndürildi

“Lebapgallaönümleri” önümçilik birleşiginiň “Dostlukgallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri üstünlikli zähmet çekýärler. Ýanwar-iýun aralygynda kärhanada ýokary, birinji we ikinji hilli unuň 14 müň 415 tonnasy öndürildi, bu görkeziji...

Köneürgençde 12 müň tonna un öndürildi

Köneürgenç etrabyndaky galla önümleri kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 1-nji we 2-nji görnüşli unuň 12 müň tonnadan gowragy öndürildi. Bu döwrüň dowamynda kärhanada dürli görnüşli çörek...

Abatlanan guýulardan 70,962 tonna nebit çykaryldy

“Türkmennebit” döwlet konsernine degişli “Nebitgazçykaryş” trestiniň 62 topary Barsagelmez, Goturdepe, Gamyşlyja nebit we gaz ýataklarynda abatlaýyş işlerini alyp barýar. Abatlaýjylar üstümizdäki ýylyň birinji alty aýynda goşmaça 18 guýy...

Kerkide 942 tonna çörek artyk öndürildi

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmetkeşleri geçen alty aýyň jemleri boýunça iş meýilnamasyny 68% artyk ýerine ýetirmegi başardylar. Bu ýerde göz öňünde tutulan 1382...
2022