Habarlar

Daşoguzyň polimer zawodynda 282 tonna turba öndürildi

Daşoguz şäherindäki Polimer önümleri zawodynda ýylyň başyndan bäri 294 tonnadan gowrak önüm öndürilip, 118.1 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Degişli döwürde kärhanada ölçegi 16 millimetrden...

DIM-de türkmen-argentin hyzmatdaşlygy barada pikir alşyldy

Duşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Argentinanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýerleşýän ýeri Moskwa ş.) Rikardo...

Maldarçylyk hojalygynda gyşa taýynlyk başlandy

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň çäginde ýerleşýän “Dowardarçylyk” maldarçylyk hojalygynda 60 müňe golaý dowara, 1800-den gowrak düýä ideg edilýär. Maldarçylyk hojalygynyň baş zootehnigi Parahat Paşowyň aýtmagyna...

“Sandykgaçy”-da miweleriň 500 tonnasy ýygnaldy

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndaky “Sandykgaçy” daýhan birleşigi miweçilikde adygan hojalyklaryň biri. Çary Kepbekulyýewiň başlyklyk edýän bu daýhan birleşiginde 550 gektardan gowrak meýdanda miweli we üzüm...
2022