Habarlar

HYF halkara metbugat wekilleriniň ünsüni çekýär

Awgust aýynyň 12-ne “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy (HYF) halkara metbugat edaralarynyň üns merkezinde bolar. Foruma bagyşlanyp fewral aýynda geçirilen halkara...

“Galaxy Note 10-yň” gutusy awgustda açylar

“Samsung” nobatdaky “Galaxy Unpaсked 2019” çäresi üçin çakylyklary ýaýratmaga başlady. Kompaniýanyň metbugat beýanyna görä, 7-nji awgustda Nýu-Ýork şäherinde geçiriljek çärede “Galaxy dünýäsiniň aragatnaşyk mümkinçiliklerini indiki derejä...

Owganystan ECO-93 benzininiň ilkinji tapgyryny kabul etdi

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry duşenbe güni Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp...

BMW wodorod hereketlendirijili X5 awtomobilleri öndürip başlar

BMW 2025-nji ýylda dolulygyna satuwa çykarylmazyndan ozal 20-nji ýyllaryň başynda wodorod bilen işleýän hereketlendirijili X5 seriýaly awtomobili öndürip başlajakdygyny “Forbesiň” ýazyjysy Maýkl Teýlor habar berdi. “Ýigriminji...

Ýerli boýag markasy müşderileri özüne çekýär

Jaýynyň diwarlarynyň reňkini täzelemek isleýän adam üçin, boýag saýlamak we diwarlaryň reňkini sazlamak ýaly çylşyrymly zat ýok bolsa gerek. Adatça, munuň üçin boýag dükanyna baryp,...

“Rysgal” banky täze kartyny müşderilerine hödürleýär

Türkmenistanyň hususy banky bolan “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky “Mastercard” halkara kompaniýasy bilen bilelikde müşderilerine ilkinji “Maestro” kartyny hödürlemäge başlady. Milli pulda aýlyk zähmet hakyny geçirmäge niýetlenen...

Demir önümleriniň 5,2 müň tonnasy öndüriler

Mary welaýatynda 26-njy iýunda täze gurluşyk önümlerini öndürýän hususy kärhananyň açylyş dabarasy boldy. Mary etrabynda “Halal dogan” hususy kärhanasynyň bina eden bu döwrebap täze kärhanasy...

Täze kärhanada 40 müň gapy öndüriler

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda 26-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) agzalarynyň senagat zolagynda häzirki zaman önümçiliginiň ýene-de biri açylyp işe girizildi. “Nurana Türkmen”...

“Asman Marketing” halkara tejribeler bilen tanyşýar

Türkmenistanda iş alyp barýan telekeçilere we kärhanalara poligrafiýa we mahabat önümçiligi hyzmatlaryny berýän "Asman Marketing" topary öz işini has hem giňeltmegi maksat edinýär. Kärhananyň wekilleri ýakynda...
2022