Habarlar

ECO-93 benzinini öndürýän täze iri zawod açyldy

Täze iri senagat toplumyň – tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýapon ministrini kabul etdi

27-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistana gelen Ýaponiýanyň ykdysadyýet, söwda we senagat döwlet ministri Ýoşihiko Isozakini kabul etdi. Bu barada TDH habar berýär. Duşuşygyň dowamynda...

760 müň gektardan 1,6 million tonna galla ýygnaldy

27-nji iýunda türkmen daýhanlary Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşini gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar...

Mary welaýatynda täze şäherçeleriň gurluşygy başlady

Türkmenistanyň Döwlet habarlary gullugynyň (TDH) habar bermegine görä, Mary welaýatynyň Türkmengala, Sakarçäge we Wekilbazar etraplarynda döwrebap şäherçeleriň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginde...

“Çaljada” ýylda 150 tonna ýod öndüriler

Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çägindäki “Çalja” meýdançasynda “Himiýa senagat” hojalyk jemgyýetiniň buýurmagy esasynda 26-njy iýunda täze ýod zawody gurlup ulanmaga berildi. “Çalja” diýlip atlandyrylýan bu meýdança...

Oba we suw hojalyk pudaklaryna 10 ýyl möhlete karz berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň maliýe ýagdaýlaryny gowulandyrmak we olaryň satyn alan harytlary...

2024 Olimpiýa oýunlaryna täze 4 görnüş teklip edildi

2024-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna sportuň täze 4 görnüşini goşmak teklip edildi. Teklip tassyklanan ýagdaýynda türgenler breýk-tansy, skeýtbording, daga dyrmaşmak we sörfing boýunça ýaryşarlar. 25-nji...

Türkmen gök önümleriniň eksporty $15 milliona ýetdi

Türkmenistan gök önümleri eksport etmek boýunça öz ornuny pugtalandyrýar. Şu ýylyň dowamynda ýyladyşhanalarda 15 müň tonnadan gowrak hyýar we pomidor ösdürildi we daşary ýurtlara ugradyldy,...
2022