Habarlar

Ylymlar akademiýasyna 35 million manat maliýe goldawy berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň alymlary bilen geçirilen duşuşykda birnaçe resminamalara gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Döwlet Baştutanymyzyň ylmy-barlaglaryň netijeliligini artdyrmak boýunça...

Ýüpekçiler 2 müň 262 tonnadan gowrak pile tabşyrdylar

Türkmenistanyň ýüpekçileri ýüpek gurçugynyň pilesini taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ussat ýüpekçiler döwletimize dokma senagaty üçin gymmatly ýokary hilli çig malyň 2 müň...

Singapurda ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeler geçirildi

2019-njy ýylyň 11-nji iýunynda Singapurda Türkmenistanyň we Singapur Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Singapur tarapyndan geňeşmelere Singapuryň Daşary işler ministriniň Aziýa-Ýuwaş ummany...

ÝTÖB Işewürlik meýdançasyny geçirer

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (EBRD) Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesiniň maslahatçylar bölümi bilen bilelikde ýedinji “Strategiýa – işewürler üçin üstünligiň binýadydyr” atly Işewürlik meýdançasyny geçirer. Bu barada...

Peterburg forumyna 75 döwletden 17 müň wekil gatnaşdy

6 – 8-nji iýuny aralygynda Russiýada geçirilen Peterburg halkara ykdysady forumynyň işine dünýäniň 75 döwletinden 17 müň wekil, şol sanda türkmen wekiliýeti hem gatnaşdy. Türkmenistanyň...

TDH täze mediýa taslamasyna goşuldy

Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen halkara ykdysady forumyň çäklerinde GDA gatnaşyjy ýurtlaryň habarlar agentlikleriniň ýolbaşçylarynyň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşyjylar Arkalaşygyň umumy maglumat giňişliginiň ösüşi boýunça...

“SAP SE” kärhanalary öz programmalary bilen tanyşdyrar

11-nji iýunda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň konferensiýa zalynda “SAP SE” nemes kompaniýasynyň programma üpjünçilik önümleriniň tanyşdyrylyşy, sanly tehnologiýalary we elektron resminama dolanşygyny ulanyşa girizmek boýunça işewürlik...

“Parahat” täze hasyly gaýtadan işlemäge girişdi

Tomsuň ilkinji günlerinde “Parahat” hususy kärhanasynda şu ýylyň bol miwe hasylyndan miwe şireleriniň esasy çig maly bolan konsentrat almaga girişildi. Ýylyň dowamynda ýurdumyzyň miwe şirelerini...
2022