Habarlar

Mejlis haryt nyşanlaryny düzgünleşdirýär

Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahatynda “Haryt nyşanlary hakynda” we “Harytlaryň gelip çykan ýerleriniň atlary hakynda” Kanunlaryň taslamalary deputatlaryň garamagyna hödürlenildi. Bu barada resmi metbugatda...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Özbegistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynyň önümi bolan...

Milli pawilýonymyz 1581 m2 ýerde myhmanlary kabul eder

Dürli ulgamlarda ýetilýän belent sepgitleri dünýä jemgyýetçiligine ýaýmak, ykdysadyýetiň eksport kuwwatyny artdyrmak hem-de öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, Türkmenistan indi birnäçe ýyldan bäri Bütindünýä...

“Emaý” bilen “Güneş” tekjelerde orun aldy

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda elde we awtomatiki usulda kir ýuwmak üçin soda çykarýan täze kärhana açyldy. “Türkmenberkmetal” hususy kärhanasy iki aýda 500 tonnadan gowrak...

Sinteponyň önümçiligi köpeler

Sintepon öndürilişi boýunça täze seh dokma senagatyň iň ilkinji kärhanasynda – Aşgabadyň dokma toplumynda açylar. Önümi işläp taýýarlamakda zerur tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyşyny ýurdumyzda dokmaçylyk desgalarynyň gurluşygy...

Türkmen wekiliýeti Peterburgda Foruma gatnaşýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän Türkmenistanyň resmi wekiliýeti Halkara ykdysady foruma gatnaşmak üçin Sankt-Peterburg şäherine geldi. Sankt-Peterburgyň Halkara ykdysady forumy...

Jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterime deň boldy

Şu ýylyň ilkinji bäş aýynyň hasabatynda milli ykdysadyýetimiziň ösüş depgini durnuklylygyny saklady. Jemi içerki önümiň ösüşi 6,2 göterim möçberden ybarat. Bu barada resmi metbugatda habar...

“Surhanabat” stansiýasy ýük gatnawlaryny işjeňleşdirer

Özbegistan ikitaraplaýyn ýük gatnawlarynyň möçberini artdyrmak maksady üçin Türkmenistan bilen serhetde täze “Surhanabat” stansiýasyny gurup, ulanmaga berdi. Bu barada “Uzbekiston temir ýullari” kompaniýasynyň maglumat merkezi...
2022