Oba hojalygy

CNPC “Galkynyş” gaz käninde 3 guýynyň gurluşygyny tamamlar

Hytaýyň “CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited” kompaniýasy Mary welaýatynda ýerleşýän “Galkynyş” gaz käninde adaty gaz guýularyndan çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan üç gaz guýusynyň gurluşygyny tamamlar...

Türkmenistanda galla ýygymyna badalga berildi

Ýurdumyzda anna güni galla oragyna badalga berildi. Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň babadaýhanlary galla oragyna girişdiler. Balkan we Daşoguz welaýatynyň gallaçylary bolsa olara 11-nji iýunda...