Oba hojalygy

“Tebigy ekin” sarymsak ekişini mehanizmleşdirýär

Lebap welaýatynda ýerleşýän “Tebigy ekin” daýhan hojalygy şu ýyl Eýranyň “Sabz Dasht” kompaniýasynyň ýöriteleşdirilen ekiji tehnikasyndan peýdalanyp, sarymsak ekişini ýola goýdy. Welaýatda daýhan hojalygynyň hünärmenleri tarapyndan...

S. Türkmenbaşy etrabynda 700 gektarda mäş ekiler

Daşoguz welaýatynda güýzde mäş we noýbadan ýene bol hasyl almak meýilleşdirilýär. Şeýlelik bilen, S. Türkmenbaşy etrabynda mäş üçin 700 gektar ýer ýene 30 gektar bolsa...

Türkmen pagta meýdanlary ir hasyl berip başlady

Ekin ösdürip ýetişdirmekde ulanylýan tehnologiýalaryň ähli talaplarynyň ýerine ýetirilmegi we kärendeçileriň tagallalary netijesinde Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň daýhan birleşikleriniň meýdanlarynda pagta ir hasyl berip...