Syýasat

Türkmenistanyň Mejlisi täze kanunlary kabul etdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň şenbe güni geçirilen altynjy çagyrylyşynyň dokuzynjy maslahatynda birnäçe täze kanunlaryň taslamasyna seredildi. Şeýle-de birnäçe kanuna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada maslahatlaşyldy. Deputatlaryň garamagyna “Elektron...

Türkmen wekiliýeti Marokko iş saparyny amala aşyrar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow hem-de döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Myrat Arçaýew 4-6-njy martda Marokkoda iş saparynda...

Türkmen ilçisi Germaniýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimyrat Rejepowyň çarşenbe güni ýurduň Federal Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýere ynanç hatlaryny gowşurmak dabarasy geçirildi. Germaniýanyň Prezidentiniň...

Türkmenistanda Somaliniň ilçisi işe başlady

Somali Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Ankara ş.) Jama Abdullahi Muhammed duşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde hem-de Mejlisinde...

Türkmenistan bilen Grenada diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy

Türkmenistan penşenbe güni Demirgazyk Amerika yklymynda ýerleşýän Grenada bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Moskwa şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynda türkmen ilçisi Batyr Nyýazlyýew bilen Grenadanyň Russiýadaky...