Syýasat

Türkmenistanda Konstitusion toparyň birinji mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglylykda, teklipleri işläp taýýarlamak hem-de umumylaşdyrmak boýunça konstitusion toparyň birinji mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçiren...

Türkmen Parlamenti iki palataly ulgama geçer

Türkmenistanyň Halk Maslahatynda çykyş eden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iki palataly ulgama geçmegi we Türkmenistanyň Halk Maslahatyny hem-de Türkmenistanyň Mejlisini wekilçilikli kanun çykaryjy häkimiýetiň wezipelerini...

Saud arabystanly hyzmatdaşlara bilelikdäki taslamalar teklip edildi

“Baý uglewodorod serişdelerine eýe bolan Türkmenistan şolaryň ilkinji nobatda halkyň bähbidine ulanylmagyna, şeýle hem dünýä bazarlaryna çykarylmagyna gönükdirilen syýasata eýerýär” diýip, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow...

Dubaýda Türkmenistanyň Baş konsullygy açylýar

Dubaý şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Baş konsullygy açylýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky Karara anna güni gol çekdi. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky ikitaraplaýyn...

Makarow Türkmenistanda ekspert-hünärmen wezipesine bellendi

“ARETI” halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisiniň eksperti-hünärmeni wezipesine bellendi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň penşenbe güni geçiren duşuşygynda Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Hökümet mejlisinde HYF-niň jemleri barada hasabat berildi

Anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary 11-12-nji awgustda geçirilen birinji Hazar...

Türkmen Lideri Singapur Respublikasyna döwlet saparyny amala aşyrar

16-njy awgustda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow awgust aýynyň aýagyna meýilleşdirilýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Singapur...

Türkmenistanyň Prezidenti Boris Jonsony gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Boris Jonsony Birleşen Patyşalygyň Premýer-ministri wezipesine girişmegi bilen gutlady. Döwlet Baştutanymyz iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyga ýokary baha berýändigini belläp, bu gatnaşyklaryň...