Vacancy

“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy açyk iş ornuny yglan edýär

Schedule:

Gyýanly obasynda işlemek üçin hünärmen (zähmet gigiýenasy boýunça).

Bildirilýän talaplar:

Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary we aşakdaky bentlere degişli resminamalary bermelidirler:

  • Bilimi: degişli ugurda bakalawr derejesi we ZG, HT we DGG (zähmeti goramak, howpsuzlyk tehnikasy we daşky gurşawy goramak) boýunça hünär derejesi;
  • Iş tejribesi: ZG, HT we DGG dolandyryşy boýunça/nebitgaz ýa-da nebithimiýa senagatynyň degişli pudagynda 3 ýyldan 5 ýyla çenli iş tejribesi bolmaly;
  • Dili: iňlis, türkmen, rus dillerinde erkin gepläp we ýazyp bilmeli;
  • Endikleri we başarnyklary: “MS Office” programmalaryny (“MS Word”, “MS Excel”) bilmeli.

Sowalnamalary “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasynyň Aşgabat şäheriniň Saparmyrat Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynda ýerleşýän (“B” blok) edara binasyndan alyp bilersiňiz.

Doldurylan sowalnamalar şu habaryň çap edilen gününden başlap, 1 hepdeden gijä galman “PÇ(T)SB” kompaniýasyna dalaşgäriň doly ady, familiýasy görkezilip tabşyrylmalydyr ýa-da recruitment.tm@petronas.com.my elektron salgysy boýunça ugradylyp bilner.

Diňe talaplara laýyk gelýän dalaşgärler söhbetdeşlige çagyrylar.

Contact
Employer:
“PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasy
Mail:
recruitment.tm@petronas.com.my
Region:
Balkan
2022