Bir anonim şirket yönetim kurulunun faaliyetleri nelerdir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Bir anonim şirket yönetim kurulunun faaliyetleri nelerdir?
Anonim şirket çalışanları (ortak ve hisse senedi olmayan kişiler) ile şirketle iş ilişkisi olmayan kişiler yönetim kurulu üyesi olabilirler.

Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, bir anonim şirketin (bundan böyle şirket olarak anılacaktır) günlük faaliyetlerinin yönetimi ortak yürütme organı - yönetim kurulu, müdürlüğü veya bağımsız organ - yönetim kurulu başkanı, genel müdür tarafından yürütülür.

Anonim şirketin ortak yürütme organı - yönetim kurulu, Türkmenistan mevzuatına, şirket tüzüğüne ve şirketin genel kurulu tarafından onaylanan şirketin iç belgesine (yönetmelik veya diğer belgelere) uygun olarak faaliyet gösterir.

Yönetim kurulu, şirket genel kuruluna, şirket denetim kuruluna (bundan sonra Kurul olarak anılacaktır) rapor verir ve alınan kararlarının uygulanmasını düzenler.

Anonim şirket çalışanları (ortak ve hisse senedi olmayan kişiler) ile şirketle iş ilişkisi olmayan kişiler yönetim kurulu üyesi olabilirler.

Yönetim kurulu başkanı (Genel Müdür), yönetim kurulunu toplar ve başkanlık eder, toplantı tutanaklarının tutulmasını sağlar, yönetim kurulu toplantı tutanaklarını ve tüm belgeleri şirket adına imzalar.

Yönetim kurulu, aşağıdaki konularda şirketin raporlarını Kurula sunacaktır:

1. en az yılda bir kez yerleşik politikalar ve gelecekteki diğer önemli konular hakkında;

2. anonim şirketin yıllık bilançosunun karlılığı, özellikle bu Kurul tarafından ele alındığında özel sermayenin karlılığı hakkında;

3. en az üç ayda bir işlerin ilerleyişi, özellikle anonim şirketin cirosu ve konumu hakkında;

4. anonim şirketin kârlılığı için önemli olabilecek işlemlere ilişkin anlaşmaların yapılmasından önce.

Ayrıca şirket faaliyetleriyle ilgili diğer önemli konularda Kurul başkanını bilgilendirmek yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

Kurul, yönetim kurulundan her zaman anonim şirketin işleri, bağlı kuruluşlarla hukuki ve ticari ilişkileri hakkında, ayrıca anonim şirketin konumu üzerinde önemli bir etkisi olabilecek bu şirketlerdeki işlerin gidişatı hakkında bir rapor sunmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı verilecek ödüllerin usul ve miktarları Kurul tarafından belirlenir. Şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasında kurulan iş ilişkileri Türkmenistan iş mevzuatına aykırı olmamalıdır.

Yönetim kurulu üyeleri, faaliyetlerinin sonuçlarından topluma karşı sorumludur. Sınai ve ticari sır teşkil eden bilgileri yayamazlar ve kendilerine verilen görevlerin ihlali veya haksız yere ifa edilmesi halinde bu hususta uğradıkları zararı anonim şirkete tazmin etmek zorundadırlar.

Şirketin genel kurulu veya denetim kurulu, şirket tüzüğünde yetkiye işaret edilmişse, görevlerini ağır şekilde ihlal etmeleri, görevlerini yerine getirememeleri veya güven kaybı gibi durumlarda yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı atamasını iptal edebilir.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu

2022