Bir anonim şirketin yeniden yapılandırılması nasıl gerçekleştirilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Bir anonim şirketin yeniden yapılandırılması nasıl gerçekleştirilir?
Şirket payları, şirketin yeniden yapılandırılması sonucunda oluşan şirket payları dışında mülkiyet veya mülkiyet hakları ile değiştirilemez.

Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, bir anonim şirketin (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) yeniden yapılandırılması  (birleşme, katılma, bölünme, ayrılma ve dönüşüm) Türkmenistan’ın ilgili mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelere uygunlukta gerçekleştirilir.

Şirket, yeni ortaya çıkan tüzel kişilerin devlet tescili ve Devlet Sicili tutan kurum tarafından verilen bir sertifikayı aldıkları andan itibaren yeniden yapılandırılmış sayılır.

Bir şirketin her türlü yeniden yapılandırılması (menkul kıymetlerini halka arz etmemiş ve etmeyen bir şirketin organizasyonel ve yasal yapısının dönüştürülmesi hariç), resmi basında bununla ilgili duyurunun yayınlanmasından en geç iki ay sonra gerçekleştirilir. Alacaklılar, şirketin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, şirkete erken fesih veya ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve zararlarının tazmini için talepte bulunma hakkına sahiptirler.

Ayrılma bilançosu yeniden yapılandırılan şirketin yasal halefinin belirlenmesini mümkün kılmazsa, yeni oluşan tüzel kişiler yeniden yapılandırılan şirketin alacaklılarına karşı olan borçlarından müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Şirket payları, şirketin yeniden yapılandırılması sonucunda oluşan şirket payları dışında mülkiyet veya mülkiyet hakları ile değiştirilemez.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu 

2022