Türkmenistan'da bir lisansın askıya alınması, yenilenmesi, feshi ve iptali

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da bir lisansın askıya alınması, yenilenmesi, feshi ve iptali
Lisans sahibi belirtilen ihlalleri öngörülen süre içinde gidermezse, lisans veren makam lisansın iptaline karar verebilir.

Bir lisansı kim ve neye istinaden askıya alabilir?

Türkmenistan'ın ‘’Bazı Faaliyet Türlerinin Lisanslanmasına İlişkin’’  Kanunu uyarınca, lisans veren makamların yanı sıra diğer denetleyici makamlar, kendi yetkileri dahilinde lisans sahibi tarafından lisans gereklilikleri ve koşullarının mükerrer ihlallerini veya ağır ihlallerini tespit ederse, bir lisansı askıya alabilir.

Lisansı askıya alma kararı alan lisans veren makam, lisans sahibine lisansın askıya alınmasına neden olan ihlalleri ortadan kaldırması için bir süre sınırlaması getirmekle yükümlüdür. Belirtilen süre üç aydan az altı aydan fazla olamaz.

Lisans sahibi bu ihlalleri öngörülen süre içinde gidermezse, lisans veren makam lisansın iptaline karar verebilir.

Lisansın askıya alınmasına neden olan ihlallerin ortadan kaldırılmasından sonra, lisans sahibi lisans yenileme başvurusunda bulunabilir.

Lisansı askıya alan lisans makamları:

1) başvuruyu aldıktan sonra on iş günü içinde, lisansın askıya alınmasına neden olan ihlallerin lisans sahibi tarafından ortadan kaldırıldığını kontrol ederler;

2) denetim sonuçlarına dayanarak, izleyen üç iş günü içinde yenileme veya yenilememe kararı verir ve bu kararını lisans sahibine yazılı olarak bildirirler.

Lisans hangi durumlarda iptal edilebilir?

Lisans aşağıdakilerin kararları ile iptal edilebilir:

1) lisans verme kararının yasa dışılığının ortaya çıkması durumunda mahkeme kararı ile.

Lisans veren makamlar, mahkeme kararının yürürlüğe girmesine kadar geçen süre için ilgili lisansı askıya almakla yükümlüdürler;

2)lisans veren makamların kararları ile, ruhsat sahibinin ruhsatlandırma gerekliliklerini ve koşullarını ihlal etmesi halinde vatandaşların haklarına, meşru menfaatlerine, ahlakına, yaşamına ve sağlığına, devletin savunma kabiliyetine, güvenliğine ve çevreye zarar vermesi halinde, ayrıca bu maddenin birinci bölümünün üçüncü paragrafında öngörülen durumlarda.

Lisansın askıya alınması, yenilenmesi ve yenilenmesinin reddedilmesi veya lisansın iptali kararları, lisans veren makamlar tarafından gerekçeleri ile birlikte ruhsat sahibine yazılı olarak tebliğ olunur.

Bir lisans ne zaman geçersiz hale gelir?

Lisans, aşağıdaki durumlarda yasal gücünü kaybeder:

  1. lisans süresinin sona ermesi;
  2. lisansın iptali;
  3. lisans sahibi olan tüzel kişiliğin tasfiyesi;
  4. lisans sahibi bireyin bireysel girişimci olarak veya ölümü durumunda faaliyetlerinin sona ermesi;
  5. bir kişinin mahkeme tarafından aciz veya sınırlı kapasiteye sahip olarak tanınması;
  6. lisans sahibinin başvurusuna dayanarak lisans veren makamların lisansın erken feshine ilişkin kararı.

Lisansın askıya alınması veya uzatılması veya yenilenmesi ile lisansı iptal etme kararı, lisans alan tarafından lisans denetleme makamına veya mahkemeye başvurularak temyiz edilebilir.

Kaynak: Türkmenistan'ın ‘’Bazı Faaliyet Türlerinin Lisanslanmasına İlişkin’’ Kanunu 

2022