Türkmenistan'da ortak inşaat nesneleri

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan'da ortak inşaat nesneleri
Ortak öz sermaye inşasına katılım için sözleşmeleri kaydederken, inşaat şirketi yetkili kuruma uygun dilekçe ile başvurmalıdır.

Ortak öz sermaye inşasının nesneleri nelerdir?

Türkmenistan'ın Konut Binaları ve Diğer Gayrimenkul Nesnelerinin Ortak Özsermaye İnşası Yasasına göre, ortak özsermaye inşaatının nesneleri şunlardır:

  • apartmanlar ve müstakil evler;
  • apartman binalarında bulunan sosyo-kültürel, idari, evsel ve ticari amaçlı nesneler veya bunların ayrı bölümleri;
  • sosyo-kültürel, idari, evsel, ticari ve endüstriyel amaçlı müstakil nesneler veya bunların ayrı parçaları.

Ortak özsermaye inşasına katılım için bir anlaşmanın tescili için gereklilikler nelerdir?

Ortak öz sermaye inşasına katılım için sözleşmeleri kaydederken, inşaat şirketi yetkili kuruma uygun dilekçe ile başvurmalı ve aşağıdaki belgelerin kopyalarını sunmalıdır:

  • Türkmenistan mevzuatında öngörülen şekilde bir konut binasının inşası için bir arsa sağlanmasına ilişkin bir belge;
  • proje beyanı;
  • Türkmenistan mevzuatına göre verilen inşaat ve montaj işleri lisansı. Konut inşaatı tek başına müteahhit tarafından yapılmazsa, bu işleri yapmak için yetkili makamın inşaat ve montaj işleri için sözleşme yapan idarenin ruhsatının bir kopyası;
  • inşaatçının devlet tescil sertifikaları;
  • Türkmenistan Devlet Bütçesine vergi, harç ve diğer zorunlu ödemelerde gecikme olmaması konusunda vergi dairesinden alınan belgeler.

Yetkili kuruluş, gerekirse bu belgelerin asıllarını sunulan kopyalarla karşılaştırmak için isteme hakkına sahiptir.

Yetkili kuruluş, bu listede belirtilmeyen belgeleri talep etme hakkına sahip değildir.

Ortak sermaye inşasına katılım sözleşmelerinin kaydı, yetkili organ tarafından belirlenen şekilde yapılır.

Kaynak: Rysgal gazetesi, 07.09.2020

2022