Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası hakkında

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası hakkında
Sanal serginin katılımcıları, kendilerine ayrılan özel bölümleri güncelleyebilyor ve ek bilgi ekleyebiliyorlar.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tüzel kişiliğe sahip olmakla beraber, mülküyet türüne bakmaksızın işletmeleri, kuruluşları, tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet gösteren  girişimcileri gönüllü olarak birleştiren ve onların çıkarlarını desteklemeyi ve korumayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Ticaret ve Sanayi Odası, yasal görevlerini yerine getirmek için girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilir. Kuruluş, yasal görevlerini yerine getirirken Anayasa ve Türkmenistan yasaları çerçevesinde hareket eder.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri

 • Ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili konularda Türkmenistan dışında olanlar da dahil olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin çıkarlarına yardımcı olur, onları temsil eder ve korur;
 • Ayrı ayrı sektörlerin, bölgelerin ve işletmelerin ekonomik çıkarlarını dikkate alarak girişimciliğin gelişmesini teşvik eder;
 • Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve ortaklarının sergilere, fuarlara, iş forumlarına ve konferanslara katılmasına yardımcı olur;
 • Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri arasında işbirliğini, onların devlet ve kurumları ile ortak çalışmalarını organize eder ;
 • Mal ve hizmetlerin ihracatını teşvik eder;
 • Hakları çerçevesinde haksız rekabeti ve faaliyet dışı işbirliğini önleyecek tedbirler alır;
 • Yabancı şirketlerin Türkmenistan'da iş yapmaları için gerekli hizmetleri sağlar;
 • Türkmenistan tüzel kişilikleri ve şahıslarının ve yabancı şirketlerin talimatları üzerine, Türkmenistan'daki kayıtlarına ilişkin ilgili belgeleri hazırlamalarına yardımcı olur;
 • Malların kalitesi, miktarı ve birikimi ile ürünlerin ve mülkün değerinin belirlenmesi konusunda uzman analizleri yapar;
 • Uluslararası ve ulusal sergiler, fuarlar, konferanslar ve iş forumları düzenler, yurtdışında Türkmen mallarının sergilerinin hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar;
 • Yabancı devletlerin ticari kuruluşları ile ilişkiler kurar ve geliştirir, onlarla işbirliği anlaşmaları yapar ve ekonomik ve ticari misyonlar organize eder;
 • Ticaret ve Sanayi Odası’nın amaç ve görevleri ile Türkmenistan'ın uluslararası anlaşmalarının hükümlerine uygun olarak diğer işlevleri yerine getirir.

TTSO’ya (Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası) üyelik

İktisadi faaliyetlerde bulunan veya Türkmenistan'ın diğer devletlerle ekonomik, bilimsel-teknik ve ticari ilişkilerine katılan girişimciler, mülkiyet türü ve hukuki şekline bakılmaksızın tüzel kişiler, tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet gösteren girişimciler, TTSO’ya üyedirler.

Ayrıca, sektörel veya bölgesel özelliklere göre girişimcileri birleştiren dernekler de Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olabilir.

Yukarıda ismi geçenler, TTSO  tarafından kayıt altına alınırlar ve kayıt tarihinden itibaren TTSO üyeleridirler. Üyelerin kabul ve yıllık aidatları, Ticaret ve Sanayi Odası’nın İçtüzüğüne göre belirlenir.

TTSO’dan çıkış durumunda, üyelerinin ödediği katkı payları iade edilmez ve malvarlığının bir kısmına ilişkin talepler kabul edilmez.

2022