Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) Devletle ilişkileri

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) Devletle ilişkileri
Ticaret ve Sanayi Odası'nın yetkisi dahilinde düzenlediği hukuki belgeler Türkmenistan genelinde kabul edilmektedir.

Devlet, Ticaret ve Sanayi Odası'nın haklarına ve meşru menfaatlerine riayet edilmesini sağlar, çalışmalarını destekler ve Kanunen kendisine vergi ve diğer kolaylıkların hem de fazlalıkların sağlanmasını düzenler.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Kanunu'nda öngörülenler dışında Devlet, kendi kurumlarının Ticaret ve Sanayi Odası'nın faaliyetlerine karışmasına ve kendi görevlerini Ticaret ve Sanayi Odası'na yüklemelerine, Ticaret ve Sanayi Odası'nın Devlet işlerine müdahalesine izin vermez.

Ticaret ve Sanayi Odası da devlet kurumları ile anlaşmalar yaparak ortaklık ve işbirliği içinde çalışabilir ve bunlar için devlet kurumları ile sözleşmeler çerçevesinde bazı işler yapabilir.

Türkmenistan mevzuatı ile öngörülen hallerde, Ticaret ve Sanayi Odası'nın çıkarına lişkin konular, Ticaret ve Sanayi Odası'nın katılımı veya anlaşması üzerine, Devlet organları tarafından çözülür.Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları, Türkmenistan çalışma mevzuatına ve Türkmenistan'ın nüfusun sosyal korunmasına ilişkin mevzuatına tabidir.

TTSO'nun hakları

TTSO, Tüzüğünde belirtilen hedefleri ve görevleri yerine getirme hakkına sahip olacaktır:

 • Üyelerini devlet kurumlarında temsil etmek ve meşru çıkarlarını korumak;
 • Türkmenistan'da ve sınırlarının ötesinde taşınır ve taşınmaz malların edinilmesi, devredilmesi, kiralaması ve kiralanması;
 • Türkmenistan'da ve yabancı ülkelerde işletme ve kurumların kurulması ile ortak ticaret ve sanayi kurumları, ortak girişimler, ticaret evleri kurulması;
 • Türkmenistan'da ve yabancı ülkelerde işletme ve kurumların kurulması ile ortak ticaret ve sanayi kurumları, ortak girişimler, ticaret evleri kurulması;
 • Türkmenistan mevzuatına uygun olarak ekonomik ihtilafları çözmek için Uluslararası Ticari Tahkim Kurulması;
 • Türkmenistan içinde ve dışında Ticaret ve Sanayi Odası şubelerini ve temsilciliklerini açmak;
 • Gazete, dergi ve diğer yayınların yayınlanması;
 • İşbu Yasa ve Türkmenistan'ın diğer yasal düzenlemelerine uygun olarak Ticaret ve Sanayi Odası Tüzüğü uyarınca diğer yetkileri kullanmak.

Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası'nın yetkisi dahilinde düzenlediği hukuki belgeler Türkmenistan genelinde kabul edilmektedir.

TTSO'nun Görevleri

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

 • Türkmenistan mevzuatına ve kendi Tüzüğünün hükümlerine uymak;
 • Türkmenistan Adalet Bakanlığı'na, daimi yürütme organının fiili konumu, adı ve Ticaret ve Sanayi Odası yöneticieri hakkında, tüzel kişiliklerin tek devlet sicilinde yer alan bilgi miktarında belirtilen süre içinde bilgi sağlamak;
 • Türkmenistan Adalet Bakanlığı'na Tüzüğündeki değişiklikler ve eklemeler hakkında bilgi sağlamak;
 • Muhasebe kayıtlarını tutmak, istatistiksel raporlama sağlamak, vergi transferlerini gerçekleştirmek ve devlet emeklilik sigortası için Türkmenistan mevzuatı tarafından öngörülen şekilde emeklilik katkı paylarını ödemek.
2022