23.10.2020
07.11.2020

“HMNK Çuansin Buraw Inženerçilik Jogapkärçiligi Çäkli kompaniýasynyň" Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

“HMNK Çuansin Buraw Inženerçilik Jogapkärçiligi Çäkli kompaniýasynyň" Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär.

1. Tender № WZ-ZJCG-20200401-01 – Ulag tekerler, akkumulýatorlar.

2. Tender № WZ-ZJCG-20200310-01 – Dizel hereketlendirijiler üçin ýag, gidrawliki ýag we beýleki görnüşli ýaglar.

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän kompaniýalar aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

  • tenderiň adyny we nomerini görkezmek bilen arza;
  • ähli gerekli tender işlerini ýerine ýetirmek hukugy boýunça ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty
  • kompaniýanyň doly adyny, onuň hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini, esaslandyryjy we ygtyýar hatlarynyň nusgalaryny görkezmek bilen tendere gatnaşyjy barada gysgaça maglumat;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda meňzeş haryt bilen üpjün etmek boýunça iş tejribesi barada maglumat görkezmeli.

Arzalar we beýleki talap edilýän resminamalar bildiriş çap edilen gününden başlap 15 (on bäş) senenama güni iş günleri sagat 18.00 çenli ýazmaça görnüşde kabul edilýär. (blok B, kab № 405)

Elektron salgy: ccdcttender@gmail.com;

Habarlaşmak üçin telefonlar: 445200 (9533); +99361998091, +99365819171.

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3
Bulary hem okaň